Obchodní podmínky Rentmoto.cz Martin Jarkovský

Obchodní firma: Martin Jarkovský, DiS.
Podnikatel: Martin Jarkovský
Adresa sídla: Praha – Suchdol, Kamýcká 131/10, PSČ 16500
Identifikační číslo: 76083942
Identifikátor datové schránky: ipibvw2

 

Platné od 1.3. 2021

 

I.

Předmět smlouvy a doba trvání

 1. Pro uzavření smlouvy musí nájemce prokázat dvěma doklady totožnosti (řidičský průkaz, průkaz totožnosti, pas) v případě právnické osoby živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
 2. Pronajímatel smlouvou nájemci přenechává k nájmu ve smlouvě uvedený dopravní prostředek včetně vybraného příslušenství a nájemce touto smlouvou dopravní prostředek do nájmu přijímá. Nájemce se dále se podpisem smlouvy zavazuje za přenechaný dopravní prostředek zaplatit nájemné v termínu splatnosti a využívat tento dopravní prostředek pouze v rozsahu jeho určení.

To vše společně dále ve smlouvě jako „předmět nájmu“.

 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k poškození nebo rozpečetění příslušenství je nájemce povinen daný předmět nahradit týmž předmětem novým a nepoškozeným, popřípadě je povinen uhradit pronajímateli hodnotu takového předmětu v penězích.
 2. Předmět nájmu, specifikován ve smlouvě, je určen pouze a jenom k provozu na veřejných pozemních komunikacích specifikované v zákoně o provozu na pozemních a tím zákonem se řídit se tímto zákonem.
 3. Nájem dopravního prostředku se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě.

Doba nájmu je možná upravit dodatkem k této smlouvě.

 1. Předmět nájmu bude předán nájemci spolu s potřebnými doklady (zelená karta, osvědčení o registraci vozidla) v provozovně pronajímatele, pokud není sjednáno jinak.

Stav tachometru předmětu nájmu je v okamžiku předání zaznamenán ve smlouvě

II:

Časy zapůjčení

 1. Předmět nájmu je možné převzít, vrátit v pracovní dny v pracovní době 8-12 a 13-16:30 v provozovně na adrese v zápatí.
 2. Definice termínu vypůjčení

Víkendové zapůjčení

 • Půjčení pátek po 12h, vrácení pondělí do 12h

Zapůjčení jeden den

 • Půjčení po 8h, vrácení do 12h následující den

Zapůjčení více dnů

 • Půjčení první den po 12h, vrácení poslední den nájmu do 16:30h

III.

Cena a plnění

 1. Výše sjednaného nájmu je dle aktuálního ceníku v den rezervace. Do tří dnů (víkend) od provedení rezervace obdrží nájemce zálohovou fakturu na zálohu nájmu ve výši 30% z celkové ceny nájmu. Splatnost této faktury je 1 den pokud není uvedeno jinak.

Doplatek nájemného hradí nájemce v den podpisu smlouvy, tedy při předání předmětu nájmu.

 1. Součástí zálohové faktury jsou obchodní podmínky. Platba zálohové faktury zavazuje k . dodržování smluvních podmínek
 2. Při podpisu smlouvy uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci ve výši specifikované ve smlouvě. Tato kauce je vratná v plné výši pokud je předmět nájmu vrácen ve stavu specifikovaným v paragrafu I. odstavec 3. těchto smluvních podmínek

IV.

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci dopravní prostředek způsobilý k provozu a k obvyklému účelu užívání a poskytnout mu základní poučení o jeho obsluze.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu nájmu. Kontrola bude vždy provedena po vzájemné dohodě s nájemcem.
 3. V případě nemožnosti užívat předmět nájmu zaviněné ze strany pronajímatele, se pronajímatel zavazuje snížit část nájmu o částku poměrnou z částky nájmu

IV.

Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen užívat dopravní prostředek obvyklým způsobem a udržovat jej ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je oprávněn předmět nájmu k užívání jiné osobě, v takovém případě odpovídá za případnou škodu na předmětu nájmu vždy nájemce uvedený ve smlouvě.
 2. V případě jakékoliv škody způsobené na předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pronajímateli a též policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Nájemce za škody způsobené na předmětu nájmu odpovídá do výše 10 000 Kč za každou jednotlivou škodu nebo do 5% z ceny motocyklu v případě velké škody. V případě škody způsobené cizí osobou při provozu na pozemních komunikacích odpovídá nájemce za veškeré škody v případě, že případná dopravní nehoda nebude neprodleně ohlášena příslušnému správnímu orgánu.
 3. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody zaviněné nedodržením zákona o provozu na pozemních komunikacích či zanedbáním povinností nájemce dle této smlouvy. Nájemce se zavazuje uhradit jím zaviněné škody a případné odtahy poškozeného předmětu nájmu. Ceník servisních prací a odtahů je k nahlédnutí na http://www.motomechanik.cz/motoservis/cenik/
 4. Nájemce je povinen předat pronajímateli předmět nájmu neprodleně po uplynutí doby trvání uvedený ve smlouvě, a to v bezvadném stavu a čistotě. Případné čištění a opravy budou zpoplatněné dle ceníku servisu.
 5. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu.

V.

Pojištění

Motocykly a přívěsy mají povinné ručení u pojišťovny Kooperativa. Součástí pojištění motocyklů je i havarijní pojištění. Pojištění má krytí po celé evropě. Za škodu odpovídá nájemce do výše zálohy, kauce nebo do 5% z ceny motocyklu. Součástí všeobecných podmínek jsou i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění RH-980/19

VI.

Ukončení nájmu

 1. Nájem podle této smlouvy zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv ze smluvních stran a v případě zničení předmětu nájmu nebo jeho zcizení.
 2. Výpovědním důvodem je porušení jakékoliv povinnosti smluvní strany vyplývající z této smlouvy, nebo z příslušných ustanovení zákona.
 3. V případě zrušení rezervace po uhrazení zálohové faktury propadá tato záloha pronajímateli v plné výši.
 4. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

VII.

Závěrečná ujednání

 1. Smlouva byla sepsána v elektronickém vyhotovení, každá ze smluvních strana obdrží elektronickou kopii vyhotovení. Dodatky a změny budou k této smlouvě postupovány pouze písemnou formou.
 2. Smlouva je dohodou obou smluvních stran uzavírána na dobu určitou dle ujednání v čl.I odst. 5 těchto podmínek a doba je specifikována při objednávce.
 3. Obě smluvní strany si řádně smluvní podmínky přečetli včetně všech dodatků smluvních podmínek pojištění a ochrany a zpracování osobních údajů, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.